دکتر محسن فرزین

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد

 

الف) وظایف و اختیارات:

۱- تهیه و پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها و برنامه راهبردی پارک برای طرح در هیات امناء

۲-پیشنهاد خط مشی، سیاست ها، معیارهای جذب، پذیرش، استقرار، نحوه حمایت و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور به شورای علمی تخصصی برای تصویب در چارچوب مصوبات هیات امناء

۳-اداره کلیه امور پارک و نظارت بر حسن اجرای آن ها بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیات امنا؛

۴-پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات پارک، تنظیم کلیه آیین نامه ها و هم چنین تغییر و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط به هیات امنا برای طی مراحل قانونی

۵-جذب و به کارگیری نیروی انسانی جهت انجام ماموریت های پارک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

۶-انتصاب و عزل معاونان، مشاوران و مسئولان پارک بر اساس ساختار سازمانی و تشکیلات مصوب پارک

۷-امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات پارک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

۸-پیشنهاد تاسیس یا انحلال پردیس های تخصصی، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و انواع واحدهای دیگر مورد نیاز برای بحث و بررسی به شورای علمی فناوری

۹-ارایه گزارش عملکرد پردیس های تخصصی، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و سایر واحدهای پارک به شورای علمی و فناوری