عنوان طرح:

تاسیس استودیو صنایع دستی سفال و سرامیک(هسته سرامیک اسبن)

The establishment of a pottery and ceramic handicrafts studio

 

شرکت سرامیک هنری اسبن با رویکرد تعاملگرایی در جریان هنر و زندگی روزمره با تاکید بر مسئولیت پذیری فرهنگی، اجتماعی و آگاهی بخشی تاسیس شده است.

این شرکت با هدف ایجاد حس زیبایی،هویت و اعتماد و هیجان نسبت به محصول صنایع دستی سرامیک بنیان در عصری که تولیدات صنایع دستی بر تکرار و تولید انبوه تاکید داردفعالیت خواهد کرد. فرآیند کاری بصورت پروژه محور است و در این مسیر  ایده اولیه، مطالعه، ایده پردازی، طراحی، ساخت و ارائه انجام می گیرد.

 

مهمترين نتايج حاصل از اجرای طرح:

باتوجه به رویکرد هسته سرامیک اسبن مه ایده محور، مسئولیت پذیری و تعاملگرایی با تا کید بر آگاهی بخشی است. افزایش اگاهی فرهنگی و هنر ی و توسعه آن. تبدیل شدن محصول صنایع دستی به اثر دغدغه مند در جریان هنر و زندگی روزمره. توسعه اقتصادی هنر با نگاهی به  هنر و صنایع بروز در منطقه.