• ثبت ­نام در سامانه­ ی پذیرش (kbstp.ir) و انتخاب مرکز مربوطه، ثبت نام اولیه و تکميل فرم
  • ارزيابي اوليه طرح توسط مدير مركز و مصاحبه با ايده­ دهنده
  • ارسال طرح براي داوران فني و اقتصادي توسط مركز
  • برگزاری کمیته ­ی پذیرش با حضور داوران فنی و اقتصادی، مدیر مرکز ، کارشناس جذب و پذیرش مرکز، نماینده­ ی پارک و اعضاء واحد فناور
  • در صورت تأیید طرح در کمیته ­ی پذیرش، ارجاع طرح به شورای فناوری مرکز
  • ارائه ­ی طرح توسط واحد فناور یا مدیر مرکز در شورای فناوری مرکز (ارائه دهنده به تصمیم مرکز بستگی دارد)
  • در صورت پذیرش طرح در شورای فناوری: ارسال نتیجه پذیرش به متقاضی و معرفی به امور قراردادها جهت انعقاد قرارداد
  • در صورت عدم پذیرش طرح در شورای فناوری: ارسال نتیجه عدم پذیرش به متقاضی؛

مراحل فرآیند پذیرش به شرح شکل شماره یک می­باشد.