جهت مشاهده فرآیندهای پارک جهت شرکت های رشد یافته (پارکی) فایل پیوست را مشاهده بفرمایید.