اطلاعات ورود به کارگاه چند ساعت قبل از برگزاری برای کاربرانی که ثبت نام نموده اند پیامک خواهد شد.

وبينار معرفي خدمات مالي و اعتباري صندوق نوآوري و شكوفايي

زمان برگزاری: چهارشنبه 19 آذرماه ساعت 10 الی 12

 مهلت ثبت نام پایان رسیده است .