برگزار کننده: مرکزآموزش علمی و کاربردی گچساران2

 

محورهای رویداد:

*انرژی به عنوان نهاد مصرفی در کشاورزی

*تاثیر باغچه های کشت عمودی در کاهش مصرف انرژی

*طراحی نرم افزار در راستای دستیابی به کشاورزی هوشمند

*شبکه عصبی و اقتصادسنجی متغیرهای شدت مصرف انرژی

*پهبادها، تصاویر ماهواره ای و تکنولوژی های سنجش از دور

 

همراه با: اهدای جوایز به تیم های برگزیده، استقرار تیم ها در مراکز نوآوری، حمایت از تجاری سازی ایده ها یا ثبت اختراع آنهاثبت نام جدید

 انتخاب فایل برای پیوست هیچ فایلی انتخاب نشده است