حضور رییس پارک علم و فناوری استان در نشست روسای پارک های سراسر کشور
۱۳۹۷-۱۰-۰۹

حضور رییس پارک علم و فناوری استان در نشست روسای پارک های سراسر کشور