حضور رییس پارک علم و فناوری استان در نشست روسای پارک های سراسر کشور