باسمه تعالی                                       آگهی مرحله دوم

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به خدمات عمومي شامل (نگهبانی، نظافت چی، آبدارچی،نقلیه، نامه رسانی و...)در پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد

 

پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد به استناد آئين نامه  مالي معاملاتي منطقه چهار پارک های علم و فناوری کشور در نظر دارد امور مربوط به خدمات عمومي شامل (نگهبانی، نظافت چي، آبدارچي، نامه رساني و ...) را به صورت حجمي از طريق مناقصة عمومي به شركت هاي خدماتي واجد صلاحيت که مورد تأييد ادارةكل كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي کشور و يا معاونت برنامه ريزي استانداري و داراي ظرفيت هاي مناسب جهت واگذاري کار باشند واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي خدماتي واجد شرايط دعوت مي شود ضمن واريز مبلغ500000 (پانصد هزار) ريال به شماره حساب 150100004001002003023246 IR  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شناسه 394002070123205002391251521239) جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 97/11/07 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخه1397/11/14 در تايم اداري از ساعت 8 لغايت 15.30 به آدرس ياسوج – کاشانی 14 - پلاک 12 – طبقه پنجم مراجعه و اسناد و مدارک مربوط را دريافت و سپس پاکات و پيشنهاد قيمت و ساير مدارک و مستندات قانوني ذيربط را در پاکت در بسته و لاک و مهر شده  با رعايت موارد ذيل تا موعد تعیین شده تحويل و رسيد دريافت نمايند.

 1. تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 97/11/15 در دفتر ریاست پارک مي باشد. نمايندگان قانوني شرکتها با ارايه معرفي نامه معتبر مي توانند حضور داشته باشند.
 2. پارک در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 3. گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری به روز باید ارائه گردد.
 4. سوابق اجرایی در زمینه کار با ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی باید ارائه گردد.
 5. به مدارك شركتهايي كه فاقد مجوز و صلاحيت كار از سازمانهاي ذيربط فوق الذکر باشند يا مدارك آنها ناقص و يا مخدوش و مشروط باشد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 6. شركت هايي مي توانند در مناقصه شركت و پيشنهاد قيمت دهند كه داراي توان مالي جهت پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشند و مستندي از گردش عمليات مالي شرکت ها در يکسال گذشته که نشان دهنده توان پرداخت شرکت مي‌باشد را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.
 7. شرکت کنندگان مکلفند مبلغ 120/000/000 (یکصد و بیست میلیون)ريال ضمانت نامه بانکي معتبر به عنوان تضمين شرکت در مناقصه در پاکت الف ارايه نمايند.
 8. هرگاه مشخص گردد كه در پيشنهاد قيمت تباني انجام گرفته باشد، تباني كنندگان از مناقصه حذف خواهند شد.
 9. لازم است کليه شرکت کنندگان واجد شرايط گزارش مستندي از سوابق کار قبلي خود را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.
 10. فراخوان مناقصه همزمان در سايت پارک به آدرسwww.kbstp.ir نيز قابل دسترسي مي باشد.
 11. مبلغ پايه پارک به طور تقريبي جهت امور ياد شده به مدت یک سال شمسی از 97/11/01 لغايت 98/10/30 به مبلغ (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)1/500/000/000 ریال مي باشد.
 12. با توجه به برآورد حجمی، تعداد نيروي مورد نياز جهت انجام امور ياد شده حدود 4(چهار) نفر مي باشد.
 13. بکارگيري هر نيرو باید با تایید پارک ‌باشد.
 14. متقاضيان بايستي پيشنهادهاي خود را در پاکت دربسته که مجزا به شرح ذيل مي باشند تحويل پارک نمايند.

پاکت الف: حاوي ضمانت نامه بانکی

پاکت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش قرارداد مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات عمومي به مهر مناقصه گر و مستندات مؤيد توانمنديهاي کاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق مربوط

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی با حروف و عدد بدون خط خوردگی با مهر و امضاء قانونی مدیرعامل شرکت

 

امور عمومی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد