نشست با مدیران اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی استان