سال جدید که به فرموده مقام معظم رهبری، سال جهش تولید نام گذاری شده است بر همه فناوران و دست اندرکاران تولید و فناوری کشور خجسته باد.