بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پارک علم و فناوری در سال 1400 که مدارک خود را در موعد مقرر تحویل داده اند می رساند برای شرکت در مصاحبه مطابق با جدول زمانبندی زیر اقدام فرمایید.