به‌گزارش روابط‌عمومی پارک علم فناوری استان، مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق پژوهش و فناوری استان با حضور تمامی اعضا تشکیل شد. بر پایه این گزارش، آیین‌نامه‌های داخلی صندوق قرائت و تصویب شد.دکتر هاشمی،رییس هیات مدیره صندوق از تصویب چارت سازمانی و استراتژی صندوق خبر داد.رییس پارک علم و فناوری استان ادامه داد: ازجمله مسائل مطرح‌شده دیگر در این نشست که هم به‌صورت حضوری و هم  وبیناری برگزار شد، بررسی شرایط موجود زیست‌بوم فناوری استان بود. در پایان این نشست، اعضا بر انعقاد تفاهم‌نامه با نهادهای دولتی تاکید کردند.