به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان مجوز اولین واحد فناوری مستقر در پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت الکترو طب آسیا صادر و این شرکت در پارک علم و فناوری استان استقرار یافت.