شرکت انرژی موج خورشید به عنوان نماینده پارک علم و فناوری استان در نمایشگاه مدیریت سبز تهران شرکت کرد.